axu8da navegacion versión accesible aviso legal axuda
columna izq
briondixitalaxuda á navegacion
banner
menus
calendario Martes, 20 de Abril do 2021
     

Asociacións - CREACION DE ASOCIACIONS


- Inscrición no rexistro central de asociacións
- Solicitude do cif da entidade
- Solicitude de exención do IVE
- Inscrición en rexitros das diferentes consellerías
- Inscrición no rexitro xeral do Concello de Brión
- Outra información

 

Inscrición no rexistro central de asociacións

Solicitude dirixida ó Sr. Delegado Prov. Da Consellería de Xustiza, Interior e RRLL

Acta de constitución por triplicado asinada (mínimo 5 socios fundadores)

Datos dos socios fundadores (nome e apelidos, nº DNI, maior de idade, nacionalidade,
enderezo)
Denominación da asociación
Aprobación dos estatutos polos socios fundadores
Acordo para a elección da COMISION XESTORA (se houbo)

Estatutos por triplicado asinados polos socios fundadores en tódalas páxinas
           
Denominación
Fins
Enderezo Social
Ámbito territorial
Órgano directivo
Procedemento de admisión e perda da condición de socio
Dereitos e deberes dos socios
Patrimonio fundacional, recursos económicos previstos e límite de orzamento anual
Aplicación do patrimonio social en caso de disolución
Se é asociación xuvenil: idade dos socios (de 14 a 29 anos)

Copia do DNI dos socios fundadores

(subir)


Solicitude do cif da entidade

Modelo 036 (facenda)

Fotocopia dos estatutos

Fotocopia da acta na que figure o nomeamento da Xunta Directiva

Fotocopia do DNI do representante legal (presidente)

En caso de non ir o presidente en persoa:
            Autorización do presidente nomeado ó representante autorizado
            Copia do DNI do presidente
            Copia do DNI do autorizado

(subir)


Solicitude de exención do IVE

Copia da acta de constitución

Copia dos estatutos da asociación

Certificado de inscrición da entidade no Rexistro Central

Copia do CIF

Declaración do representante legal da entidade acreditantdo reunir os requisitos e condicións especficados no artigo 20.tres da Ley del Impuesto.

En caso de non ir o presidente en persoa:
            Autorización
            Copia do DNI do presidente
            Copia do DNI do autorizado

(subir)


Inscrición en rexitros das diferentes consellerías


DOCUMENTACIÓN COMÚN

Impreso de solicitude
Copia compulsada da acta de constitución
Copia compulsada dos estatutos
Copia compulsada do Rexistro Central
Copia compulsada do CIF
Copia compulsada da acta de nomeamento da Xunta Directiva
Certificado do/a secretario/a da asociación nomeando representante ó que asina a solicitude.
Copia compulsada do DNI do que asina a solicitude
Justificante de ter pagadas as taxas

DOCUMENTACIÓN ESPECIAL

Dependendo da consellería, deberase presentar unha relación de actividades a desenvolver ou documentación complementaria.

(subir)


Inscrición no rexitro xeral do Concello de Brión


Copia da acta de constitución

Copia dos estatutos

Copia do Rexistro Cental

Relación da Xunta Directiva actual

(subir)


Outra información


Para máis información ou para aclarar dubidas podes poñerte encontacto coa

OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO DO CONCELLO DE BRION
Centro de Servizos Sociais
Avda. Santa Minia nº 46
Telf.: 981 50 99 10
Fax.: 981 72 76
Mail: serviciossociais@concellodebrion.org

(subir)

 

(c)
columna derecha
contacto privado webmail mapa web paxina de inicio engadir a favoritos concello de brion infobrion Xunta - innovacion BrionDixital